dimecres, 30 de maig de 2012

Modificació de la taxa per casetes de "Fira"


Al darrer plenària es va modificar la taxa per la instal·lació en terrenys públic de paradetes, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Els preus per metre quadrat continuen igual, l'única modificació es la possibilitat de connectar-se al comptador i endolls de propietat municipal que es col·loca a les distintes fires, mercats i festes.
La nova normativa, preveu el que han de pagar tots aquells que sol·licitin aquest servei, i ha quedat de la següent manera:
Tipus A Per metre quadrat, o fracció i dia natural o fracció d'ocupació, en festes patronals, fires o mercats 0,44 Euros
Tipus B Per metre quadrat, o fracció, i dia natural o fracció d'ocupació, resta de dies no contemplats en la tarifa anterior 0,38 Euros-

Subministrament d'Enllumenat:
Tarifa E1  Potència de 0       a    500 W              2,04 Euros per dia
Tarifa E2  Potència de 501   a 1.000 W              4,07 Euros per dia
Tarifa E3 Potència de 1001 a 2000 W              8,14 Euros per dia.

Subministrament de força
Tarifa F1 fins a 2300 W Intensitat màxima 10 A   9,36 Euros per dia
Tarifa F2 fins a 3680 W Intensitat màxima 16 A 14,98 Euros per dia
Tarifa F3 fins a 5750 W Intensitat màxima 25 A 23,40 Euros per dia
Tarifa F4 fins a 9200 W Intensitat màxima 40 A 37,44 Euros per dia.