dijous, 8 d’abril de 2010

trenta sis milions d'euros pressupost de l'Ajuntament


Amb els únics vots favorables de l'equip de govern (P.P.), es varen aprovar els pressuposts per l'any 2010, aquests pujen a la quantitat de 36.652.000,00 €.

La quantitat destinada a inversions es de 2.300.000,00 €.

En el mateix ple també es va aprovar el personal eventual o carracs de confiança, en total 14 que són els següents i la seva renumeració:

El Cap de Gabinet, el director d'urbanisme, el director de recursos econòmics i el director de recursos humans, tindran una retribució anual de 50.761,83 €, cada un d'ells.

Director d'activitats cultural, fire i festes, Director de Serveis socials, Cap de premsa i comunicació tindran una retribució anual de 38.067,86 €

Coordinador de les àrees de govern, Director d'educació, esports i joventut, retribució per cada un de 35.315,63 €

Director de l'institut municipal de comunicació de Marratxí, Director de policia, seguretat i protecció civil, Coordinador de manteniment de la via pública de primer districte, Coordinador de manteniment de la via pública del segon districte, Coordinador de serveis ambientals i ecològics, retribució anual per cada un de 32.563,40 €.

Totes aquestes renumeracions anual seran repartides en catorze pagues.